من و تو

سميرا...

ازاحسان ممنونم كه بحث خوبي رووسط كشيدوخودش هم خوب شروع كرد،هرچندكه همه چيزرونگفت،ولي بقول خودش بقيه كه بنويسن اون هم دستش ميادكه چه بگه كه بحثشوكامل كنه......
من خودم به عنوان يه دختراولين چيزي كه توي رابطه برام مهمه اينه كه طرف مقابلم منوببينه به عنوان يه انسان، نه قيافه مو،نه تيپمو،نه ظاهرمو،فقط خودخودموببينه،چه دخترچه پسر،من كلابااين جورآدمهاارتباط برقرارنميكنم،چون ظواهرهميشه نميمونن،من آدميم كه توي روابطم باديگران ازروحم وازفكرم مايه ميذارم ويه همچين موقعي توقعي كه ازطرفم دارم اينه كه اينودرك كنه وبخوادكه منوبشناسه نه اينكه يه عروسك بخوادواسه نمايش دادن به اين واون....من خودم توي روابطم باپسرهابه كمترين چيزي كه اهميت ميدم اينه كه اوناپسرهستن ومن دختر،چون اينطوري هميشه مشكل پيش مياد،اوناكه ازكره مريخ نيومدن،باكمي اغماض!!!!!!!!!ميشه باهاشون روابط دوستانه خوبي داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....همين.
من خودم آدمي هستم كه به هيچ عنوان سعي نميكنم رفتارمتظاهرانه داشته باشم،هرچي توي رفتارمن ببيني همونيه كه هستم،تمام وكمال،شايدخيلي رفتارهاي من باشه كه به مرورزمان به معني اصليش پي ببري ،(مثلالبخندزدنهاي من هركدومشون يه معني دارن...)،ولي اينومطمئن باش كه من به چيزي تظاهرنميكنم،اگه باكسي راحت نباشم،دليلي نداره كه بخوام باهاش ارتباط داشته باشم ومجبورباشم تظاهركنم،من هميشه سعي ميكنم خودم باشم،.......يكي ازمهمترين مسائل برام صداقت طرف مقابلمه،بخصوص اگه اون يه پسرباشه وبخصوص اگه كسي باشه كه من نسبت بهش وابستگي عاطفي دارم،شايدباخودت بگي كه صداقت واسه همه مهمه،ولي من ميگم كه نه،شايدواسه همه مهم باشه اماواسه همه باعث قطع ارتباط نميشه،اماواسه من ميشه،كسي كه يه باردروغ بگه،حالابهردليلي كه باشه،دفعات بعدهم ميگه،بازهم بهردليلي كه باشه.........
احسان يه چيزايي درموردشريك زندگيش گفته،ميگه:“ ميخوام شريك زندگيم كسي باشه كه منوخوشحال كنه،...“،بهش گيربدم بگم دلقك ميخواي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آخــــــي،نــــــه،ميدونم منظورش چيه،همه ماتوي زندگيمون به نشاط وشادي احتياج داريم،همه ماتوي زندگيمون به كسي احتياج داريم كه بابودنش احساس خوشي داشته باشيم،..خودشماهاتاحالافكركردين تاچه اندازه به زندگي ديگران نشاط ميدين؟؟
من خودم به كسي به عنوان شريك زندگي احتياج دارم كه مردعمل باشه،ازين آدمهايي كه فقط حرف ميزنن وعمل نميكنن(كه متاسفانه توي جامعه مون ازون بالاتااين پائين بيشترآدمهاش همينجورن)،حالم بهم ميخوره،من خودم آدمي هستم كه توانايي اينودارم كه حتي اگه شده تمام زندگيموتوي تنهايي سركنم،اماهيچوقت حاضرنميشم كه زندگيموبه پاي كسي بذارم كه قدرت تصميم گيري نداره،كسي كه شجاعت رويارويي بامشكلات رونداره،كسي كه توي زندگي دنبال مقصرميگرده تااشتباهاتشوتوجيه كنه......من حتي توي دوستهام هم همچين آدمهايي نيستن،چون اينجورآدمهافقط انرژي منفي به محيط ميدن،هيچ غلط ديگه اي نميكنن.......
چقدرحرف زدم،ببخشيد،منتظرحرفهاي بقيه ميشينم وبقيه حرفهاموبعداميگم...
***

+ . ; ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()