سميرا: کسی هنوزاينجارويادش مونده؟؟ کسی هنوزسرهمون حرفها مونده ؟
/ 22 نظر / 29 بازدید
بنگر به چرخ زمانه که کمر شکن است مناز به رنگ لباست که آخرش کفن است عسلی
/ 2 نظر / 11 بازدید
دی 82
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
6 پست
مهر 81
21 پست
شهریور 81
36 پست
مرداد 81
60 پست