ازسميرابه علی و...

اول بگم كه بخاطرتبريكت ممنون...توكه ميبيني ماسعيمونوميكنيم كه يه “تو“ خوب باشيم،به من بگوآقايون چقدرسعي ميكنن كه يه “من“ خوب باشن؟؟؟.....
علي جان،شايدتوي يه لحظه بتوني به كسي دل ببندي،ولي مهم اينه كه چقدراون علاقه روحفظ كني،وواسه حفظ كردن هررابطه اي وواسه تازه نگهداشتن هراحساسي بايد كه اونوروزبه روزنوكني ،بايدسعي كني تمام زواياشوبشناسي تاهرباريه چيزتازه دراون كشف كني وهربارعلاقه توبيشتركنه ياشايدخداي نكرده توروازون راهي كه درپيش گرفتي منصرف كنه...واسه اينكه بتوني اون حس خوبت روحفظ كني بايديه چيزي باشه كه توبهش دل ببندي،همينجاست كه پاي اون معيارهاميادوسط،چون ميبيني كه اون شخص چقدرصفات خوبي داره وچقدرشايسته احترام وعشق توئه،روزبه روزدلبستگيت بيشترميشه،من نميدونم چطوري ميشه كسي رودوست داشت وبهش علاقمندموندكه هيچ نكته مثبتي نداره،هيچِ هيچِ هيچ......بهرحال،بنظرمن آدم بايدبدونه ازچه چيزطرف خوشش مياد،درغيراينصورت به همين سادگي كه دل بستي،يه روزميرسه كه ميبيني هيچ چيزي واسه مهرورزيدن وجودنداره.....البته دوست داشتن معمولي بادوست داشتني كه پيوندعاطفي محكمي ايجادميكنه والبته باعشق،فرق داره،شايديه جورايي واسه دوست داشتن معمولي وهمون احساسي كه به دوستهاي معموليمون داريم،لازم نباشه معيارخاصي داشته باشيم،اماوقتي قراره رابطه عاطفيمونوباكسي عميقتركنيم،حتماً بايداون شخص واسه مون ازيه جهاتي مهمتروبهترازبقيه باشه ديگه....خوب اين همون معياره كه تواين شخص روانتخاب كردي نه شخص ديگه رو........
بازهم حرف دارم،ولي فعلاً نه،ترجيح ميدم بيشترحرفهاي شماروبخونم،.....باسمانه هم حرف دارم والبته يه عالمه حرف هم واسه اميردارم كه .....

/ 3 نظر / 7 بازدید
امیر

روز مادر و همچنین روز زن رو تبریک میکم.... در حقیقت این مادران هستند که به فرزندانشان یاد می دهند که عاشق باشند... واگر لطافت روحی زنان نبود هیچ عشقی جوانه نمی زد...

امیر

با حرفهایی که "سمیرا جان" گفته کاملا موافقم...

سمانه

اخ جوون سميرا با من حرف داره! داشتم كم كم دچار كمبود محبت مي شدم!!!!!!!!!!!!!