سميرا:
مجبورم يه سري توضيحات بدم:
حتماًواستون عجيبه كه چطوربه جمع مادوتاآقاپسر16 ساله اضافه شدن؟راستش من خودم هم اولش يه كم مردد بودم،ولي فكركردم كه بهتره بيان وحرفشونوبزنن،همه مايه روز16 ساله بوديم،حالابماندكه اون دوره بااين دوره فرق داشت،ولي بازهم افكار16-17 سالگي تقريباً مشتركه،من دوست دارم اين دوتادوست جديدمون افكارشون وديدشون رو نسبت به اين جرياناتي كه موضوع بحث وبلاگ ماست بيان كنن والبته اگه احياناً نظرمخالفي هم بود،باحوصله گوش كنن ،شايدطرزفكراونهااشتباه باشه،شايدهنوزاون تجربه رونداشته باشن كه همه افكارشون صحيح ودرست باشه،شايدهم نه.....ازبقيه بچه هاهم ميخوام كه نظرات اين دوتادوستمون روبادقت بخونن واگه مخالفت ياموافقتي دارن،بادليل وخيلي خوب وواضح براي اونهاوبراي ماتوضيح بدن......مرسي ازهمه تون.

/ 0 نظر / 6 بازدید