بنگر به چرخ زمانه که کمر شکن است
مناز به رنگ لباست که آخرش کفن است
عسلی

/ 2 نظر / 11 بازدید
پريسا

نمينگرم به آن چرخ كه شكست آنچه بايد ميشكست.. نمينازم به رنگِ لباسم كه همانا به رنگِ كفن است!;)

setareh

سلام...از مرگ خيلی ميترسم